заказать обучение

Типовой договор

Договір № __________
про надання послуги консультування з питань комерційної діяльності та управління.

 

м. Київ

“ ___ ” ______________ 2012 р.

____________________________________________________________________________________ в особі генерального директора ________________________________________________________________, далі – Замовник, якій діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Фізична особа- підприємецьЧугунов Ігор Іванович, далі – Виконавець, якій діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця, виданого Дарніцькою районною у м. Києві державною адміністрацією 15 червня 2006 року, про що зроблено запис 15 червня 2006 року за № 2 065 000 0000 010469, з другої сторони, надалі Стороні, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору.

1.1.Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати йому, у відповідності до умов Даного Договору, послугу консультації (письмової консультації) з питань комерційної діяльності та управління у вигляді навчального модулю (семінару, навчального пособія) на тему «_____________________________________________».

1.2. Зміст послуги консультації з питань комерційної діяльності та управління, строки консультування визначені у Додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3 Рахунок-фактура Виконавця є невід’ємною частиною цього Договору.

2. Вартість і порядок розрахунків.

2.1 Загальна вартість консультування становить ________ (__________) гривень 00 копійок без ПДВ, який не нараховується.

2.2 Розрахунки за надання послуги консультації здійснюються Замовником у наступному порядку:
- не пізніше, ніж за 4 (чотири) рабочих дня до дати початку консультування Замовник сплачує Виконавцю авансовим платежем 3000 (три тисячи) гривень на підставі пред’явленного Виконавцем рахунку-фактури. У тому випадку, коли на дату початку консультування авансовий платіж Замовника не поступив на поточний банківський рахунок Виконавця, Виконавець має право відмовити в консультуванні.

2.3 Форма розрахунків: безготівковий розрахунок шляхом банківського переказу коштів на поточний рахунок Віконавця.

3. Зобов’язання Сторін.

3.1.Виконавець зобов’язується: надати консультування в термін та в послідовності згідно Додатку № 1 до цього Договору.

3.2 Замовник зобов’язується:
- прийняти консультування відповідно до Акту прийому-передачі консультування;
- своєчасно оплатити консультування у відповідності з п. 2.1, п. 2.2., п.2.3 цього Договору.

4. Порядок здачі та приймання консультування.

4.1 Після завершення надання консультування Виконавець та Замовник підписуют Акт приймання консультування.

5. Форс-мажорні обставини.

5.1.Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань якщо це сталося в наслідок форс-мажорних обставин, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін та впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2.Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. Факт наявності та строки дії форс-мажорних обставин підтверджується уповноваженим на те органом.

5.3.Після припинення дії обставин непереборної сили строки виконання зобов’язань відсувається на строк дії обставин непереборної сили.

5.4.Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 календарних днів, Стороні мають право припинити дію цього Договору, письмово попередивши про це іншу Сторону. При цьому аванс, перерахований Виконавцю, у разі не досягнення результатів Договору, що вказані в Додатку №1, повертається Замовнику.

6. Відповідальність Сторін.

6.1.Виконавець несе відповідальність за якість надання консультування та строки досягнення результатів по консультуванню згідно Додатку № 1 до цього Договору.

6.2. За порушення строків надання консультування, що визначені у Додатку № 1, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період за який нараховується пеня, від вартості консультування, наданого з порушенням строку.

6.3.За порушення строків сплати консультування, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла на період за який нараховується пеня, від вартості неоплаченого консультування.

6.5.Сплата пені не звільняє Стороні від виконання зобов’язань за Договором.

6.6.Спори, що виникають при виконанні цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Спори, що залишились не вирішеними шляхом переговорів, вирішуються Господарським судом відповідно до чинного законодавства України.

7. Конфіденційність

7.1. Виконавець зобов'язаний зберігати в таємниці всі відомості про господарську та комерційну діяльність Замовника, що сталі йому відомими в зв’язку з виконанням цього Договору .

8. Інші умови.

8.1. За Виконавцем зберігаються всі авторські та суміжні права на письмові матеріали консультування. Замовник ніколи не буде претендувати на авторське право на письмові матеріали консультування або на будь-які його окремі частини чи на його поновлення.

8.2. В усьому, що не обговорено цим Договором, Стороні керуються чинним законодавством України.

8.3. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.4. Ніякі зміни в цей Договір не можуть бути внесені без складання письмової угоди, завіреної повноваженими представниками обох Сторін.

8.5. Цей договір укладено в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Стороні.

8.6. До цього Договору додаються такі матеріали, що є його невід’ємною частиною:

8.6.1. Додаток № 1 «Зміст та строки консультування».

9. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін.

Замовник Виконавець
 

Фізична персона - підприємець Чугунов Ігор Іванович, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи- підприємця, виданого Дарніцькою районною у м. Києві державною адміністрацією 15 червня 2006 року, про що зроблено запис 15 червня 2006 року за № 2 065 000 0000 010469, ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів 2209217670.
Місце проживання: м. Київ, вул. Урлівська, д. 3.
Поточний рахунок № 26003210190114  у ПАТ «ПроКредит Банк», МФО 320984 
Поштова адреса : 02095, м. Київ, вул. Урлівська, д. 3.
Тел. (044) 572-02-13, (067) 327-34-60. Веб-сайт: www.consulting-chii.com.ua
Віконавець є Фізичною особою-підприємцем на спрощеної системі оподаткування (третя група).

Замовник:

______________________________
М.П.

Виконавець:
Фізична особа-підприємець
__________________________Чугунов І.І.
М.П.

Скачать договор (.doc)

Скачать приложение №1 к Договору типового Модуля ОЭУЗ (.doc)

(067) 327-34-60
(044) 572-02-13
Главная » Услуги